Kedves Testvérek!

 

Az óév küzdelmeiért és eredményeiért való hálaadás után természetes, hogy az előttünk álló esztendő kezdetén mindannyiunk szívében új tervek és új remények lángjai gyúlnak. Egyházunkban is egy megújulási folyamat kezdődik azáltal, hogy Ferenc pápa 2023-ra püspöki szinódust hívott össze. Első hallásra ez egy szűk egyházi kört érintő, tőlünk távol megrendezésre kerülő gyűlésnek tűnik, ám a pápa szándéka az, hogy olyan felkészülési folyamatot indítson a püspöki szinódushoz kapcsolódóan, mely a meghallgatás és a találkozás kegyelmi időszaka lehet. Róma püspöke arra hív bennünket, hogy vegyünk részt ebben a folyamatban.

De mi is az a feladat, melyre meghívást nyertünk? Napjainkban újra és újra előkerül a szinódus illetve szinodalitás fogalma. A szó görög megfelelője szinte már egyidős és rokonértelmű magával az Egyházzal. Jelentése: közös úton járni. A szinodalitás során nem pusztán az Egyház közösségi jellegére, de közös feladataira és küldetésére is irányítjuk figyelmünket. A szinodális folyamat olyan, mint egy közös zarándoklat, amelynek során párbeszédre lépünk egymással. Így Isten Igéjétől megvilágosodva és az imádságban egyesülve közösen keressük Isten akaratát, és közösen járjuk be azokat az utakat, amelyekre Isten hív bennünket. (vö. Vademecum 1.2)

„A szinodalitás az a stílus, amelyet a harmadik évezred elvár az egyháztól” – fogalmazott félreérthetetlen egyértelműséggel Ferenc pápa. E szinodális életritmus megvalósítására Isten egész népe meghívást kap, valamennyi tagjával együtt, nem csupán a papság, hanem a világiak is: lelkipásztori munkatársak, hitoktatók, egyházmegyei és plébániai közösségek, férfiak és nők egyaránt. A beavató szentségek által – a Szentlélek kegyelméből – mindnyájan részesültünk Jézus Krisztus hármas, prófétai, papi és királyi küldetésében. E kegyelem és az ebből gazdagon áradó karizmák Isten népének minden tagját, kivétel nélkül képessé teszik arra, hogy az egyház küldetésében tevékenyen részt vállaljon életállapotának megfelelően.

A folyamat három pillére a közösség, a részvétel és a küldetés. Az Egyház olyan közösség,  melyet Isten kegyelme alkotott  meg. A Szentlélek közösségben inspirál minket: Isten Igéjének hallgatása, az Egyház élő hagyománya, és a közös hitérzék által. Ezért a titokzatos valóság tagjai nem kívülállók, vagy csupán a történések passzív szemlélői, hanem maguk is meghívást kaptak a tevékeny részvételre. Egy szinodális egyházban az egész közösség feladata, hogy együtt imádkozzon, egymást meghallgassa, önmagunk és a világ kapcsolatát értelmezze, párbeszédet folytasson. A minket összekötő isteni szeretet azonban soha nem lehet önmagába forduló, ezért az egyházat missziós küldetésre sarkallja, amelyre a közösség minden tagja meghívást kap, világiak és klerikusok egyaránt.

A Szentatya által indított világszinódus annak eszköze, hogy felszítsuk szívünkben e kegyelmi adományokat, egymással párbeszédre lépjünk és megvizsgáljuk, hogy az idők jeleit látva mire hív bennünket a Szentlélek. A 2021. októberében meghirdetett folyamat két év alatt előkészíti a 2023-ban esedékes püspöki szinódus tanácskozását. Elsőként egyházmegyei és helyi közösségeink szintjén nyílik lehetőség a felkínált témák megvitatására. Feladatunk itt nem több, de nem is kevesebb, mint őszinte párbeszédre  lépve építeni Isten országát. Az így keletkezett állásfoglalásokat, minden egyházmegye szintézisét a püspöki konferenciák foglalják közös keretbe. A kétéves szinódusi út további állomásait alkotják a kontinentális és regionális püspöki konferenciák összefoglalói, melyek végül a 2023-as római szinódus munkadokumentumában öltenek testet.

Egyházmegyénkben célcsoportokra bontva szólítjuk meg a ránk bízott testvéreket. Ezekről és a kinevezett felelősök személyéről részletesen olvashatunk az Egyházmegyei Hírek januári számában és az Egri Főegyházmegye weboldalán. Arra kérem a paptestvéreket és a híveket, hogy bátran lépjünk a szinodalitás közös útjára! Az idei egyházmegyei találkozót is ennek jegyében tartjuk meg. Már ezúton is hívok minden szinódusi útitársat az egyházmegyei szakaszt lezáró találkozóra, amelyet terveink szerint 2022. május 7-én rendezünk meg.

Az új esztendő kezdete nem csak a tervezés és az áldás kérésének ideje, hanem az idő folytonos és megállíthatatlan múlására való rácsodálkozás is. Az ókori bölcselet két szóval jellemezte az időnek ezt a kettős természetét. Kronoszként beszéltek a végtelenül folyó, és sokszor üres percek súlyáról. Ezt nevezték mérhető időnek. Ezzel szemben a kairosz, a találkozás és a tartalommal való telítettség, a meghívás, a lehetőség és a kegyelem ideje. Olyan pillanat, amely az ember előtt áll és csak arra vár, hogy megragadja. Nem csoda, hogy a keresztény gondolkodók is előszeretettel éltek e képi példákkal a hit magyarázata során. Krisztusban „betelt az idő” (Mk 1,15), amely immár nyitott Isten felé és minden embert a vele való találkozásra és megtérésre hív.

Adja Isten, hogy a szinódusi folyamat az Egyház kegyelmi időszakává válhasson, amelyben a közösség szüntelenül felismeri, hogy együtt, közös úton zarándokol Krisztus felé! E gondolatokkal kívánok mindenkinek jó egészséget, töretlen reményt és Istentől megáldott, békés, boldog új esztendőt!

 

Eger, 2022. január 1-jén

TCsea_alair_kereszt Dr. Ternyák Csaba egri érsek